Ysgol Maes Y Gwendraeth

Gwybodaeth i fyfyrwyr y 6ed.

Prif Swyddogion y Chweched 2015 

Dafydd Burton a Sara Morgan

 

Gair gan Sara Morgan, Prif Ferch:

Penderfyniad hawdd i mi oedd dewis dod nôl i'r Chweched Dosbarth yn Ysgol Maes y Gwendraeth. Rwyf ar hyn o bryd yn astudio tuag at fy lefel A yn Bywydeg, Cemeg, Astudiaethau Crefydd a’r Fagloriaeth Gymraeg. Gobeithiaf fynd ymlaen i astudio meddygaeth yn y brifysgol y flwyddyn nesaf.

Rwyf wedi manteisio ar sawl cyfle allgyrsiol yn ystod fy nghyfnod yn yr ysgol ac mae hyn wedi cyfoethogi fy amser yma yn fawr. Mwynheais gymryd rhan mewn sioeau megis Nia Ben Aur, ynghyd â chystadlu yn Eisteddfod yr Urdd mewn caneuon actol a chorau. Yn y Chweched, rwyf wedi cael y cyfle i fod yn ‘swog’ yn Llangrannog, helpu i arwain clwb Cymreictod i flwyddyn 7 a dechrau clwb Dawnsffit ynghyd â sawl peth arall. Rwyf hefyd yn mwynhau yr ochr gymdeithasol o'r Chweched- boed hynny'n ymlacio yn y Lolfa neu mynd i bartïon gwisg ffansi!  Mae'r profiadau a'r gefnogaeth sy'n cael eu cynnig i ni yma yn anhygoel ac yn ein paratoi at y dyfodol ynghyd â rhoi'r cyfle i ni greu atgofion gwych.

Braint mawr yw gallu cynrychioli'r ysgol fel Prif Ferch a sicrhau llais i’r disgyblion fel eu bod nhw’n derbyn, ac yn gallu cymryd mantais, o’r un profiadau a chyfleoedd ag rwyf innau wedi eu derbyn yma.

 

Gair gan Dafydd Burton, Prif Fachgen:

Heb os, mae fy mhenderfyniad i ddychwelyd i’r Chweched Dosbarth wedi bod yn un o’r penderfyniadau gorau i mi wneud, o safbwynt addysgiadol ac allgyrsiol. Rwyf wedi mwynhau astudio Ffiseg, Mathemateg ac Electroneg - maent wedi bod yn ddiddorol iawn ac yn heriol ar yr un pryd. Rwy’n gobeithio parhau â’m diddordeb yn y meysydd hyn yn y brifysgol y flwyddyn nesaf.

Tu allan i’m pynciau rwyf wedi derbyn cyfleoedd gwych i gynrychioli’r ysgol. Un o’r cyfleoedd yma bod yn aelod o’r Tîm Peirianneg Gold Crest. Roedd yn fraint i gael y cyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth mor llewyrchus ar lefel genedlaethol. Mae’r Chweched yn deulu agos a cheir digon o gyfleoedd i gymdeithasu. Rwyf yn mwynhau pob agwedd o fywyd yma.

Mae cael fy ethol fel fel Prif Fachgen yr ysgol wedi rhoi’r cyfle i mi arwain a chynrychioli’r disgyblion mewn amryw o sefyllfaoedd ac ystyriaf hyn yn fraint o’r mwyaf. 

Prif Swyddogion a’r Dirprwy Brif Swyddogion 2015

(o’r chwith) Siôn Davies, Dafydd Burton (Prif Fachgen), Owain Williams a Joseff Williams 

 

Sara Mai Davies, Megan Parry, Sara Morgan (Prif Ferch) a Mari Llywelyn