51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Canolfan yr Eithin

IMG 8573 

               2017 - 2018                 Canolfan Yr Eithin

 

Amcanion Cyffredinol

 • Trin bob disgybl fel unigolion a chydnabod ei gryfderau a’i anghenion.
 • Creu awyrgylch diogel a chefnogol i bob unigolyn.
 • Meithrin perthynas dda â’r disgyblion er mwyn sicrhau agwedd gadarnhaol i ddysgu.
 • Datblygu’r ymdeimlad o hunan werth.
 • Galluogi’r datblygiad o sgiliau cydweithredol a chymdeithasol.
 • Meithrin yr ymdeimlad o berthyn i gymdeithas eang yr ysgol, trwy gymryd rhan ym mhob gweithgaredd addas.
 • Darparu cyfle i bob disgybl, yn ôl ei allu, i gael mynediad i’r Cwricwlwm Cenedlaethol, mewn ffordd hyblyg.
 • Cydweithio’n agos â’r rhieni er lles y disgybl trwy rannu gwybodaeth berthnasol.
 • Cydweithio’n agos ag arbenigwyr eraill, e.e. therapyddion.
 • Datblygu sgiliau byw a sgiliau cymdeithasol.
 • System drws agored: croeso i unrhyw un ymuno â’r gwersi yn y Ganolfan yn unol â’r amserlen.
 • Datblygu annibyniaeth yr unigolyn. (Athroniaeth TEACCH)
 • Gwaith grŵp a gwaith unigol.
 • Ar gyfer y disgyblion sy’n gweithio o dan lefel 1, rhoddir cyfle iddynt ddilyn Cwricwlwm ABLLS-R lle mae’n addas er mwyn hybu sgiliau ac iaith sylfaenol.
 • Defnyddir Raddfa P i lefelu’r disgyblion sy’n gweithio o dan Lefel 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Ar gyfer disgyblion bl10 – 13 dilynir elfennau o gwrs Llwybrau Dysgu CBAC.

 

Cynhwysiad

Mae cynhwysiad yn rhoi cyfle i bob disgybl unigol i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol a chymdeithasol o fewn yr ysgol. Mae’r disgyblion yn cofrestru gyda’u cyfoedion ac yn mynychu gwersi addas, ar ôl trafodaeth gydag arbenigwyr, rhieni a’r unigolyn. Mae trafodaeth gyson am hyn a gwneir newidiadau os bydd angen.

Staffio

Mae’r staff sydd yn gysylltiedig â’r Ganolfan  yn cydweithio’n agos fel tîm er lles y disgybl. Yr athrawes sydd â phrif gyfrifoldeb cynllunio a pharatoi, gyda’r Staff Lefel G/F yn rhoi mewnbwn lle bo angen. Mae mewnbwn y staff yn angenrheidiol gyda’r asesu a’r cyflwyno. Rydym yn cydweithio gydag athrawon eraill yn ôl y gofyn. Mae Staff Lefel D yn gweithio o dan reolaeth yr athrawes neu’r Staff Lefel G/F yn ôl yr angen. Maen nhw hefyd yn mynd allan i wersi brif-ffrwd i gefnogi’r disgyblion.

 

Athroniaeth Addysgol

Mae angen datblygu sgiliau personol, sgiliau byw, sgiliau cymdeithasol a sgiliau cyfathrebu. Gwneir hyn oll trwy sefyllfaoedd realistig y tu fewn a thu allan o’r dosbarth. Mae’r profiad y tu allan i’r dosbarth yn rhan anhepgor i’r broses addysgol ac yn cadarnhau gwaith y dosbarth.

Mae lluniau o fewn y dosbarth yn cadarnhau gwaith y disgybl ac yn rhoi cyfle i fynd nôl i weld beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol wrth baratoi i’r dyfodol. Mae lluniau yn rhoi ffocws i’r hyn mae’r disgyblion yn gwneud.

Cwricwlwm y Ganolfan

Mae gan pob disgybl amserlen personol sy’n cynnwys pob agwedd o’r cwricwlwm boed yn unigol neu mewn grwp, yn y Ganolfan neu allan yn y brif-ffrwd. Mae’r amserlen yn medru cynnwys y canlynol ar wahanol adegau trwy’r flwyddyn:-

 1. Iaith
 2. Mathemateg
 3. Gwyddoniaeth / Addysg Grefyddol
 4. Thema (Hanes, Daearyddiaeth, Ffrangeg)
 5. Therapi Iaith a Lleferydd
 6. Therapi Galwedigaethol
 7. Nofio
 8. Teithiau siopa/ bwyd mewn lle bwyta
 9. Coginio
 10. Glendid personol e.e. glanhau dannedd, cawod ar ôl nofio
 11. Defnydd o Storïau Cymdeithasol.
 12. POPAT
 13. Gymnasteg
 14. Athletau
 15. Ymweliadau: e.e. Pantomeim Abertawe, Sinema
 16. Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd
 17. Chwaraeon megis sgïo, dringo, bowlio, canŵio, syrffio a golff
 18. Llwybrau Dysgu CBAC (Blwyddyn 10+)
 19. Cwricwlwm ABLLS-R
 20. Raddfa P
 21. Llythrennau a synnau
 22. Llawysgrifen
 23. ELKLAN
 24. Talkabout

 

Llinos Watkins       

01269 833900

 

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD

BRYCHEINIOG A MAESYFED 2018

Llongyfarchiadau gwresog i ddisgyblion Canolfan yr Eithin am ei llwyddiant anhygoel yn Eisteddfod yr Urdd, 2018.

Cawson llwyddiant gyda'r celf a chrefft yn ogystal â llwyfan yn y dawnsio creadigol i ddisgyblion gyda anghenion dysgu ychwanegol.

"Amlwg yr ydych wedi ymarfer, da iawn chi a phob lwc i'r dyfodol. Wedi wir mwynhau eich perfformiad. Arddecrchog!" meddai'r beirniad, Bethan Smith.

Da iawn i Heledd Burton, Iestyn Evans, Daniel Jones, Mabon Tinney, Nia Hopley, Mabli Montinaro, Amber Ress, Regan Phillips, Rhydian Bowen a Rhys Mosey.

DAWNSIO

 

 RHYDIAN BOWEN

 CELF A CHREFFT

 

   RHYS A RHYDIAN