51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Dogfennau

 

Llwybrau Dysgu Ca4 CLAWR

 

 

 

 

 

 

 CLAWR 16+ 2019 20

 

 

Derbyn i Ysgolion

Gweler isod Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2019/20

https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1215929/infoforparents_2018_cymraeg.pdf

a gwybodaeth gwefan Derbyn i Ysgolion 

www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

 

  CLAWR CYMRAEG PROSBECTWS 2019 20

CLAWR PRIVACY NOTICE

 



 


          

 

 

 

 

Polisi Cwynion                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Maes y Gwendraeth.

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (hPYDd) a disgyblion sydd wedi ‘derbyn gofal’ yn barhaus am fwy na chwe mis (Plant Mewn Gofal). Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n PMG. Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

Nodi’r grŵpiau targed o ddisgyblion, eu nodweddion a’u hanghenion dysgu

Cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

Monitro a gwerthuso effaith yr adnoddau

Yn 2017-18, darparwyd i Ysgol Maes y Gwendraeth ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion o £82,800. Yn Ysgol Maes y Gwendraeth mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a lleihau effaith rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu rhaglen gefnogi.
  • ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth cynaladwy y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf.
  • fireinio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr y grwpiau hyn, tracio eu cynnydd tuag at dargedu, ac i fonitro effaith ymyraethau yn effeithiol.
  • weithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill
  • gwella presenoldeb y grŵpiau targed drwy ddefnyddio ymyraethau penodol
  • datblygu capasiti arweinyddiaeth i adnabod a gwerthuso effaith y camau hyn yn nhermau gwella ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau y disgyblion yn y grwpiau targed, ac i ymyrryd yn effeithiol ac yn amserol pan mae’r cynnydd yn annigonol

 

 

Canllawiau statudol Llywodraeth Cymru:
Rhoi gwybod i rieni am eu hawl i gyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda’r Corff Llywodraethol
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-statutory-guidance/?skip=1&lang=cy