51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

e-Ddiogelwch

Beth yw e-Ddiogelwch?

 

Yn fyr, e-Ddiogelwch i ni fel ysgol yw sicrhau bod ein disgyblion a’n staff yn ddiogel wrth ddefnyddio technoleg o ddydd i ddydd.  Mae systemau yn eu lle i wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd.

Mae technoleg yn derm eang.  Pan yn son am ‘dechnoleg’ gallwn olygu cyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi, ffonau symudol a’r rhyngrwyd.

Rydym yn darparu amgylchedd weithio ddiogel i ddisgyblion.  Gwneir hyn trwy fonitro a hidlo mynediad disgyblion at adnoddau addas yn unig dra ar dir yr ysgol.

Rydym yn rhagweithiol wrth addysgu ein disgyblion am agweddau o e-Ddiogelwch.  Mae disgyblion yn dysgu am:

  • Defnyddio rhwydweithio cymdeithasol (facebook, instagram ag ati) yn ddiogel
  • Ymddygiad ar-lein, bwlian ar-lein, parchu eraill, ‘sxto’
  • Ol-troed ddigidol, rhannu gwybodaeth bersonol ac enw ar-lein
  • Amddiffyn data, cadw’ch hun yn ddiogel, hacio
  • Beth i’w wneud pan ai rhywbeth o’i le (e.e. lanlwytho rhywbeth trwy ddamwain) pwy i gysylltu yn yr ysgol

 

Cymorth ychwanegol i ddisgyblion, rhieni a gofalwyr

Gall ddisgyblion ofyn i unrhyw aelod o staff am gymorth neu gyngor os ydynt yn pryderu am unrhyw agwedd o e-Ddiogelwch

Os oes gennych chi fel rhiant neu ofalwr unrhyw bryderon am e-Ddiogelwch neu ddefnydd eich
plentyn o TGCh yn yr ysgol, yna cysylltwch gyda’r ysgol yn syth

Mae’r dolenni isod yn eich danfon at gyfoeth o wybodaeth i rieni, gofalwyr a disgyblion.
Dolenni i’ch cynorthwyo i gadw’n ddiogel sydd i’w cael yma ac i’ch cynghori os bydd rhywbeth wedi mynd o’i le

 

CEOP – Child Exploitation & Online Protection Centre
Canolbwynt gwybodaeth, cymorth a chyngor

Disgyblion 11-16 mlwydd oed
Oes rhywun wedi gwneud i chi deimlo’n od neu’n anghyffyrddus ar-lein?

Rhiant neu ofalwr
Ydych chi’n poeni am eich plentyn?

 


UK Safer Internet Centre
Cyngor ar e-ddiogelwch, cyngor ac adnoddau i helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

Disgyblion 11-19 mlwydd oed
Mae’r rhyngrwyd yn lle ardderchog i chi ddarganfod pethau newydd ac i fod yn greadigol.
Yma, dewch o hyd i gemau, cwis, posau a chyngor ar sut i ddefnyddio’r we yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gadarnhaol.

Rhieni a Gofalwyr
Mae rhieni a gofalwyr yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi eu plant i ddysgu.
Cewch gyngor yma ar beth i’w wneud os bydd eich plentyn yn gofyn am gymorth.

 

Childnet
This film, produced by Childnet for the DCSF highlights the different ways that Cyberbullying can happen and the consequences for the target.