51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Newyddion

Newidiadau i gymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim 

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid 

Newidiadau i gymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim o dan gredyd cynhwysol

Mae’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim wedi cael eu newid. Mae’r llythyr hwn yn esbonio’r newidiadau a sut allent eich effeithio arnoch chi.

Beth yw’r meini prawf cymhwysedd newydd?

Mae gan blant hawl i gael prydau ysgol am ddim os ydynt hwy neu eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau hyn.

 • Credyd Cynhwysol, ar yr amod fod ganddynt incwm blynyddol net a enillwyd heb fod yn uwch na £7,400 (£616.67 y mis)
 • Cymorth Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth o dan Ran 6 Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Elfen warant Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydynt hefyd yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith a bod ganddynt incwm gros blynyddol o ddim mwy na £16,190, fel y’i aseswyd gan HMRC
 • Credyd Treth Gwaith estynedig – fe’i telir am 4 wythnos wedi ichi beidio bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
 •  

Nid wyf yn hawlio prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd – beth mae hyn yn ei olygu imi?

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gwnewch gais ar lein.     https://www.sirgar.llyw.cymru .   Defnyddir y wybodaeth a roddwch i wirio a ydych yn derbyn budd-dâl cymhwysol ac, os ydych ar Gredyd Cynhwysol, nad yw eich enillion yn uwch na’r trothwy. Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, caiff eich enillion eu hasesu o hyd at dri o’ch cyfnodau asesu Credyd Cynhwysol diwethaf.

Os ydych yn gymwys, bydd eich ysgol yn cael gwybod. Bydd eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim a bydd yr ysgol yn derbyn cyllid ychwanegol.

Rwyf yn hawlio prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd – beth mae hyn yn ei olygu imi?

Ni fydd y meini prawf newydd yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl. Os ydych yn hawlio prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, ond nad ydych yn bodloni’r meini prawf newydd, bydd eich plentyn yn parhau i gael prydau ysgol am ddim hyd at ddiwedd cyfnod cyflwyno Credyd Cynhwysol. Bydd hynny’n wir hyd yn oed os yw eich enillion yn mynd yn uwch na’r trothwy newydd neu os byddwch yn peidio bod yn gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol. Rhagwelir ar hyn o bryd y daw’r cyfnod cyflwyno i ben ym mis Mawrth 2022.

Unwaith y caiff Credyd Cynhwysol ei gyflwyno’n llawn, bydd eich plentyn yn cadw ei bryd ysgol am ddim hyd at ddiwedd ei gyfnod presennol o addysg, h.y. cynradd neu uwchradd.

O ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, siaradwch ag aelod o staff yr ysgol neu’r awdurdod. Gallwch hefyd fynd i’r wefan prydau ysgol am ddim: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

 

APEL DIOLCHGARWCH 2018

NOSON AGORED WEFAN YSGOL CYMRAEG 

 CCC ONLINE

TREFNIADAU CLUDIANT YSGOL

Annwyl Bennaeth,

Trefniadau cludiant ysgol: Ysgrifennaf atoch i roi gwybod i chi am ein trefniadau cludiant ysgol o fis Medi 2018. Mae amserlenni ein gwasanaethau cludiant ysgol bellach ar-lein ar ein gwefan yn www.sirgar.llyw.cymru/cludiantysgol yn y blwch o'r enw "Amserlenni Bws Ysgol". Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy anfon neges e-bost os bydd unrhyw newidiadau i'r amserlenni hyn yn ystod y flwyddyn. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau at ba gyfeiriad(au) e-bost yr hoffech i ni anfon y newidiadau hyn. Sylwch na fydd caniatâd i Ddysgwyr deithio ar lwybr na defnyddio arhosfan nad yw wedi'i nodi ar eu Tocynnau Teithio, ac y bydd y cerbydau'n stopio yn y lleoliadau a ddangosir ar yr Amserlenni yn unig. Mae'n rhaid i Ddysgwyr sy'n dymuno newid eu trefniadau stopio gysylltu â ni drwy ffonio 01267 228326 neu drwy anfon neges e-bost at TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk

Ffurflenni cais am gludiant ysgol: Mae ffurflenni cais am gludiant ysgol a manylion ein polisi ar gael ar-lein yn www.sirgar.llyw.cymru/cludiantysgol Cofiwch na fydd ffurflenni cais papur yn cael eu derbyn mwyach.

Opsiynau cludiant i ddisgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim: I'r Dysgwyr hynny nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim, mae'r amserlen yn cynnwys manylion bysiau talu a theithio lle maent ar gael - er mwyn cefnogi'r gwasanaethau talu a theithio, byddwn yn ddiolchgar pe gallech sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i'r Dysgwyr hynny sy'n dymuno eu defnyddio o bosibl.

Seddi gwag ar fysiau ysgol: Efallai byddwch yn ymwybodol bod gan yr Awdurdod bolisi sy'n sicrhau bod seddi gwag ar fysiau ysgol a gontractwyd ar gael, mewn amgylchiadau penodol, i ddisgyblion nad oes hawl ganddynt i gael cludiant am ddim. Mae'r ffurflenni cais perthnasol a manylion y cynllun ar gael yn www.sirgar.llyw.cymru/cludiantysgol Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod am y ffurflenni hyn i deuluoedd unrhyw Ddysgwyr sy'n mynychu eich ysgol ac sy'n byw o fewn y "pellter cerdded statudol" ac felly nad ydynt yn cael cludiant ar hyn o bryd ond y byddai diddordeb ganddynt mewn defnyddio seddi gwag os byddant ar gael. Rhaid dychwelyd ffurflenni cais i'r Awdurdod erbyn hanner dydd ar 28 Medi 2018.

Diweddaru ein cofnodion: Mae'r Awdurdod yn awyddus i sicrhau bod cynifer o seddi gwag â phosibl ar gael, ac felly byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu manylion y myfyrwyr sydd wedi gadael eich ysgol, neu sydd wedi newid eu cyfeiriadau, ers y rhoddwyd y diweddariad diwethaf i ni gan eich ysgol. Mae diweddariadau o'r fath yn anochel yn arwain at fwy o seddi gwag ar fysiau ysgol ar gyfer ymgeiswyr eraill, gan gynnwys y rheiny y mae angen mynediad i "seddi gwag" arnynt, a bydd unrhyw wybodaeth a ddaw i law gennych cyn 28 Medi yn cael ei defnyddio i helpu i sicrhau y gall y nifer uchaf bosibl o seddi fod ar gael. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu'r wybodaeth hon drwy anfon neges e-bost at TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk

 

CANLYNIADAU TGAU 2018

LLUN TGAU 2018

Hoffwn longyfarch a diolch i ddisgyblion, rhieni a staff Ysgol Maes y Gwendraeth ar ganlyniadau TGAU eleni.  Mae’r canlyniadau’n adlewyrchiad o’r bartneriaeth agos rhwng yr ysgol a’r cartref, gwaith caled, dyfalbarhad ac ymroddiad pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o ddisgyblion nôl i’r Chweched Dosbarth a dymunwn yn dda i’r disgyblion fydd yn cychwyn cyrsiau coleg neu'n dechrau ar yrfa ym myd gwaith.

Ymysg y disgyblion a gafodd lwyddiant arbennig mae:

Emma Evans            -           9A*,  5A                                Llannon

Celyn Rees               -           8A*,  6A                                Llannon

Beca Thomas           -           8A*,  5A                                 Foelgastell

Sarah Treharne        -           3A*,  9A, 1B                           Llanddarog

Jessica Ennis           -           6A*,  4A, 3B, 1C                      Cross Hands

Nia Lloyd                   -         5A*,  5A, 4B                           Rhydaman

Anwen Price             -           2A*,  8A, 3B                           Pontyberem

 

CANLYNIADAU SAFON UWCH 2018

Llun Lefel A 2018

Llongyfarchiadau mawr i fyfyrwyr Ysgol Maes y Gwendraeth am lwyddo yn eu harholiadau Safon Uwch.

Yn ôl y pennaeth, Mr Wyn Evans, ‘Dengys y canlyniadau gwaith caled myfyrwyr, athrawon a rhieni fel ei gilydd.  Hoffwn longyfarch pawb a fu’n rhan o’r llwyddiant yma a dymuno bob llwyddiant a hapusrwydd i’r myfyrwyr wrth iddynt gymryd y cam nesaf i’r byd mawr.’

Ymysg yr unigolion a gafodd lwyddiant arbennig mae:

ENW

GRADD

CYFEIRIAD

Iwan Heseltine

3A*, 1A

Rhydaman 

Aled Lester

3A*, 1A

Y Tymbl 

Cadan Lewis

2A*, 2A

Porthyrhyd

Ioan Price

2A*, 2A

Tymbl Uchaf 

Tomos Vaughan

2A*, 2A

Llannon

  

App yr ysgol

Myschools App

AppI'w lawrlwytho:

 1. Gan ddefnyddio iPad, iPhone, smart pad, tablet neu android phone, Chwiliwch am ‘OurSchoolsApp’ yn Google play ar gyfer Android neu iTunes ar gyfer Apple.
 2. Lawrlwythwch ‘OurSchoolsApp’.
 3. Gosodwch côd post (SA14 7DT) neu enw’r ysgol ynddo a chwilio am Ysgol Maes y Gwendraeth.
 4. Gwasgwch OK.