51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Newyddion

NOSON AGORED 2017

LEFEL A 2017

 

SAFON UWCH – 2017

Llongyfarchiadau mawr i fyfyrwyr Ysgol Maes y Gwendraeth am lwyddo yn eu harholiadau Safon Uwch.

Yn ôl y pennaeth, Mr Wyn Evans, ‘Dengys y canlyniadau yma ffrwyth llafur caled gan fyfyrwyr, athrawon a rhieni fel ei gilydd.  Hoffwn longyfarch pawb a fu’n rhan o’r llwyddiant yma a dymuno’n dda i’r myfyrwyr wrth iddynt gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.’

Ymysg yr unigolion a gafodd lwyddiant arbennig mae:

ENW

GRADD

CYFEIRIAD

Ffion Griffiths

A*AAA

Tycroes

Elen Martin

A*AAA

Rhydaman

Chelsie Walters

A*AAA

Y Tymbl

Harri Jones

A*AAA

Rhydaman

Aled Treharne

A*A*BB

Llanddarog

Megan Finch

AAAB

Rhydaman

Hawys Davies

ABBB

Y Tymbl

Kieran Evans

ABBB

Llannon

Heledd Owen

ABBB

Llandeilo

 

 

TGAU 2017

Hoffwn longyfarch a diolch i ddisgyblion, rhieni a staff Ysgol Maes y Gwendraeth ar ganlyniadau TGAU eleni.  Mae’r canlyniadau’n adlewyrchiad o’r bartneriaeth agos rhwng yr ysgol a’r cartref, gwaith caled, dyfalbarhad ac ymroddiad pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o ddisgyblion nôl i’r Chweched Dosbarth a dymunwn yn dda i’r disgyblion fydd yn cychwyn cyrsiau coleg neu'n dechrau ar yrfa ym myd gwaith.

Mali Hire  10A*, 2A, 1B, 1 Clod/Pass                 

William Thurtle 9A*, 4A, 1B, 1 Anrhydedd/Distinction            

Rhys Jones   7A*, 5A, 1B, 1 Anrhydedd/Distinction

Ben Thomas6A*, 6A, 1C, 1 Anrhydedd/Distincion            

Dafydd Llywelyn 6A*, 7A, 1 Teilyngdod/Merit                    

Elan EvanS 5A*, 8A, 1 B, 1 Teilyngdod/Merit                   

Adele Evans 4A*, 7A, 2B, 1 Anrhydedd/Distinction

Nicole Morgan 3A*, 9A, 1B, 1 Teilyngdod/Merit                    

Mali Weston 3A*, 8A, 2B, 1 Clod/Pass 

 

 

Tywydd garw

Ionawr 12fed 2017 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

O wrando ar y cyfryngau yn y dyddiau diwethaf, rydych yn ymwybodol ein bod yn disgwyl tywydd gwael dros y diwrnodau nesaf. Os bydd angen cau’r ysgol yn y bore, byddaf yn rhoi gwybod trwy’r ffynonellau canlynol:

 • Tudalen flaen gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Gwefan yr ysgol
 • App a thudalen Facebook yr ysgol
 • Bydd Radio Cymru ynghyd â gorsafoedd a gwefannau cenedlaethol BBC yn cyhoeddi’r newyddion diweddaraf wrth iddo gael ei ryddhau gan y Cyngor Sir.

 

Bydd y wybodaeth a ddosberthir yn nodi un o’r opsiynau canlynol:

 • Bod yr ysgol ar agor i bob disgybl
 • Bod yr ysgol ar gau i bob disgybl
 • Bod yr ysgol yn rhannol agored i flynyddoedd penodol yn unig. (Bydd yr wybodaeth yma ar wefan, App a thudalen Facebook yr ysgol).

 

Os byddai’r ysgol yn gorfod cau yn ystod y dydd a’r bysiau yn penderfynu dod i hôl plant yn gynnar, sicrhewch bod modd i’ch plentyn gysylltu gyda chi a chael mynediad i’r cartref os yn dod adref yn gynnar.

 

 

Yn gywir / Yours faithfully

 

Wyn Evans

Pennaeth / Headteacher

 

Llongyfarchiadau mawr i fyfyrwyr Ysgol Maes y Gwendraeth am lwyddo yn eu harholiadau Safon Uwch, gyda dros 30% o’r graddau yn A* neu A (Cymru 22.7%).

Lefel A 1

 

Lefel A 2

Yn ôl y pennaeth, Mr Wyn Evans, ‘Dengys y canlyniadau yma ffrwyth llafur caled gan fyfyrwyr, athrawon a rhieni fel ei gilydd.  Hoffwn longyfarch pawb a fu’n rhan o’r llwyddiant yma a dymuno’n dda i’r myfyrwyr wrth iddynt gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.’

Ymysg yr unigolion a gafodd lwyddiant arbennig mae;

 

Sion Davies

A*A*A*A

Sara Davies

A*AAA

Lluan Evans

AAB

Alys Greene

AAA

Simon Jones

A*A*B

Sophie Jones

A*AB

Mari Llywelyn

A*A*A*A*

Sara Morgan

A*A*A*A

Megan Parry

A*AA

Sean Rumble

A*AAA

Joseff Williams

A*A*A

Dafydd Burton

AAA

Adam Francis

AACC

App newydd yr ysgol

Myschools App

AppI'w lawrlwytho:

 1. Gan ddefnyddio iPad, iPhone, smart pad, tablet neu android phone, Chwiliwch am ‘OurSchoolsApp’ yn Google play ar gyfer Android neu iTunes ar gyfer Apple.
 2. Lawrlwythwch ‘OurSchoolsApp’.
 3. Gosodwch côd post (SA14 7DT) neu enw’r ysgol ynddo a chwilio am Ysgol Maes y Gwendraeth.
 4. Gwasgwch OK.

 

Noson Lawen

Fe wnaeth ensemble lleisiol Maes Y Gwendraeth recordio eitem ar gyfer rhaglen S4C - Noson Lawen yng Nghanolfan Hamdden Llanelli ar nos Sadwrn cyntaf y gwyliau hanner tymor, ddiwedd mis Hydref. Fe wnaethant berfformio’r ‘Diddanwr’ mewn noson o adloniant  gan bobl ifanc a fydd yn cael ei ddarlledu ar Nos Sadwrn, Rhagfyr 19eg. 

Nos Law

 

Cyngerdd Merched y Wawr

Braf oedd gweld cymaint o dalent cerddorol Ysgol Maes y Gwendraeth ar lwyfan Neuadd Pensiynwyr Rhydaman, nos Wener cyntaf mis Tachwedd yn diddanu ‘Merched y Wawr’.  Cafwyd perfformiadau poblogaidd iawn gan lu o ddisgyblion yr Adran sef aelodau’r Côr Iau, Ensemble Pres ac unawdwyr. Derbyniodd y disgyblion luniaeth a chroeso twymgalon yn dilyn eu perfformiadau graenus.

Nos Law 2

Gweithdy Cyfansoddi

 

Bu disgyblion Blwyddyn 10 TGAU,  Adran Gerddoriaeth, Ysgol Maes y Gwendraeth, yn gweithio'n ddiwyd gyda’r gyfansoddwraig Lynne Plowman, fel rhan o weithdai Cyfansoddwr Ifanc Dyfed. Yn dilyn y sesiwn gychwynnol ym mis Medi, maent wedi cwblhau dau weithdy cyfansoddi. Edrychwn ymlaen at glywed cyfansoddiadau gwreiddiol y disgyblion yn cael eu perfformio yn y Gwanwyn.

 Diolch

Dewch fel teulu i ymuno â ni.  Cyfle i gwrdd y disgyblion a'r staff, holi cwestiynau a gweld yr ysgol ar waith.

 

Noson Agored 5

 

Newyddion Medi/Hydref.

YR ADRAN DDRAMA

TEITHIAU THEATR

Gan fod cael profiad o theatr fyw yn rhan o waith cwrs TGAU a TAG mae’r Adran yn ceisio trefnu rhyw 4 – 5 taith theatr ar gyfer y disgyblion.  Trefnir y rhain fel arfer yn y nos er mwyn ceisio osgoi tarfu ar y gwersi yn ystod y dydd.

Cwmni Arad Goch wedi bod yn yr ysgol ar y 29ain o Fedi gyda’u perfformiad o ‘Mwnci ar dân’ ar gyfer  disgyblion blwyddyn 9 a TGAU a TAG Drama.  Diwrnod llwyddiannus iawn.

Disgyblion bl 10 – 13 Drama wedi bod yn y Llwyfan nos Fawrth 29ain o Fedi i weld perfformiad o ‘Drych’ gan gwmni’r Frân Wen.

Bydd disgyblion bl 12 - 13 Drama yn mynd i’r Sherman Caerdydd ar nos Wener Hydref 16eg I weld ‘A Doll’s House’.

Bydd disgyblion bl 10 – 13 Drama yn mynd i weld ‘Dawns Ysbrydion’ gan Theatr Genedlaethol Cymru yn y Llwyfan ar nos Fawrth Tachwedd 17eg.

Bydd cyfle i’r ysgol gyfan gael mynd i weld ‘The Lion, the witch and the wardrobe’ yn y Sherman ar ddydd Iau Rhagfyr 17eg I ddathlu tymor o waith caled ac i edrych ymlaen at y Nadolig! 

 

Cyngerdd Nadolig

Penderfynwyd eleni i gynnal cyngerdd Nadolig yr ysgol ar nos Lun Rhagfyr 14eg.  Bydd y gyngerdd yn cynnwys elfennau llefaru a cherddoriaeth, a bydd CE yn mynd ati yn fuan i greu’r sgript.

 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Morgan Llewelyn- Jones o flwyddyn 11 a Gareth Rhys Thomas sy’n gyn-ddisgybl a phob lwc yn eu perfformiad o ‘Les Miserables’ fydd yn cael ei berfformio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghanolfan y Mileniwm ar ddiwedd hanner tymor eleni i ddathlu deng mlynedd ers agor y Ganolfan. Bydd perfformiadau ar y nos Iau, pnawn a nos Wener a phnawn a nos Sadwrn Hydref 29 - 31.  Bydd CE hefyd yn is-gyfarwyddwr.

Yn ogystal â hynny, bydd y cwmni o 130 o bobl ifainc trwy Gymru yn mynd i Lundain ar Hydref 7 - 9 ar wahoddiad Cameron Macintosh i fod yn rhan o berfformiad y West End ar ddiwedd y perfformiad i ddathlu 30 mlynedd ers dechrau perfformio’r sioe.  Bydd y cast yn cael ymuno gyda chast presennol y sioe i ganu tair cân yn ystod y Finale.  Byddant hefyd yn cael canu un gân trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd hyn yn brofiad bythgofiadwy i’r bobl ifainc.

Llongyfarchiadau enfawr i George Phillips  a’i raglen #Fi George ar ennill Bafta Cymru yn ddiweddar.  Roedd yn rhaglen arbennig yn dilyn hanes George yn yr ysgol, gyda’r Scarlets ac yn Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth â’u perfformiad yn Sioe agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.  Bydd cyfle i wylio'r rhaglen yn y Gwasanaeth yn fuan.

Noson Agored  - Bu blwyddyn 12 yn brysur iawn yn hyfforddi dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 7 newydd ar gyfer eu perfformiad ar gyfer y Noson Agored.  Dyma gyfle gwych i flwyddyn 12 i ddatblygu fel arweinwyr a hyfforddwyr a chreu perthynas gyda blwyddyn 7 ar ddechrau eu blwyddyn ysgol newydd.

 

YR ADRAN GERDD

Mae 15% o ddisgyblion yr ysgol yn derbyn gwersi gyda’r gwasanaeth Cerdd Eleni.

Cyfansoddwr Ifanc Dyfed – Fe aeth 23 o ddisgyblion Cerddoriaeth Bl 10-13 i Neuadd QE High ar gyfer gweithdy Cyfansoddwr Ifanc. Fe wnaeth yr ensemble Baroc proffesiynol ‘Red Priest’ berfformio.

Fe ddaeth y gyfansoddwraig breswyl Lynne Plowman, i’r ysgol i weithio gyda dosbarth TGAU Cerddoriaeth Blwyddyn 10. Mae’r disgyblion nawr yn paratoi cyfansoddiadau er mwyn cyflwyno i’r ensemble ‘Red Priest’ i berfformio yn hwyrach yn y flwyddyn.

 

Noson Agored – Fe wnaeth Band Chwyth yr ysgol berfformio yn y cyntedd wrth i rieni gyrraedd. Roedd Côr Iau ac Ensemble Llinynnol yn perfformio yn y neuadd berfformio.

 

Mae’r Adran wedi derbyn gwahoddiad i fynd a disgyblion i gymryd rhan mewn Noson Lawen ar nos Sadwrn cyntaf y gwyliau hanner tymor. Bydd cantorion blwyddyn 7-9 yn perfformio.

 

Merched y Wawr, Rhydaman – Mae’r Adran wedi derbyn gwahoddiad i gynnig adloniant ar gyfer noson yng nghwmni Merched y Wawr. Bydd y Côr Iau, Ensemble Pres ac unigolion yn cymryd rhan.

 

YR ADRAN GELF

Mae Mrs Angharad Evans wedi cychwyn Clwb Celf newydd i ddisgyblion blwyddyn 7, amser cinio dydd Llun.

Mae Clwb Celf ar gyfer y disgyblion hŷn tan 5:00 ar nos Fawrth a nos Fercher yn cael eu cynnal gan Miss McRobbie.

 

Bydd Swyddog Addysg Amgueddfeydd SWM yn cynnal cyfres o weithdai printio gyda disgyblion blwyddyn 10 ar thema’r Rhyfel Byd gyntaf yn ystod mis Tachwedd.

Mae Christina Didd a Abigail Poulson o flwyddyn 13 wedi cael eu derbyn ar gwrs ar gyfer disgyblion Abl, Dawnus a Thalentog Celf hŷn o’r enw “Codi’r Bar”. Mae’r cwrs yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Drindod Dewi Sant ac yn Oriel y Mission, Abertawe. Yn y prosbectws ar gyfer y cwrs mae gwaith cyn-ddisgyblion Celf Maes y Gwendraeth a fynychodd y cwrs yn y gorffennol yn amlwg iawn.

 

BORE COFFI MACMILLAN (Medi’r 25ain)

Cynhaliwyd bore coffi i elusen Macmillan ar fore dydd Gwener, Medi’r 26ain. Bu aelodau o staff wrthi’n paratoi danteithion melys ar gyfer y diwrnod ac roedd gwledd o gacennau ar ein cyfer. Bu aelodau o flwyddyn 13 yn brysur yn paratoi’r coffi a’r te. Cafwyd cefnogaeth arbennig a llwyddwyd i godi cyfanswm o £450 at yr achos.

 

CYFADRAN Y GYMRAEG

‘Bandits Barddoniaeth’

Cafodd criw o ddisgyblion Blwyddyn 7 hwyl di-ri brynhawn dydd Iau yr 8fed Hydref, wrth ddathlu Diwrnod Barddoniaeth. Aeth y ‘Bandits Barddoniaeth’ o gwmpas gwahanol ddosbarthiadau, ymhob rhan o’r ysgol, i adrodd darn byr o farddoniaeth. Roeddent wrth eu bodd yn perfformio o flaen eu ffrindiau, yn gweld ymateb yr athrawon ac uchafbwynt eu taith oedd barddoni yn Lolfa’r Chweched Dosbarth! 

Cymraeg 1

Cymraeg 2

 

YR ADRAN IAITH DRAMOR FODERN

Cymerodd 10 disgybl o Flwyddyn 9 ran yng nghystadleuaeth Ffrangeg rhwng ysgolion Sir Gâr, yn ysgol CoedCae, Llanelli ar y 29ain o Fedi, ac fe ddaeth tîm Maes y Gwendraeth - Maes Merveilleux yn 2ail allan o 18 o dimoedd. Bu'r disgyblion yn defnyddio eu sgiliau ieithyddol i gyflawni campau chwaraeon amrywiol yn ystod y dydd ac fe wnaethant gloi'r cystadlu gyda chystadleuaeth gwlwm tafod (tongue-twister) o gydadrodd dau bennill Ffrangeg.

Fel Adran, rydym ni'n hynod o blês o berfformiad ein disgyblion. Cyflwynodd maer a maeres tref Llanelli dystysgrif a gwobr i aelodau'r tîm am ddod yn 2ail.

Felicitations! Llongyfarchiadau mawr iddynt!

YR ADRAN DDAEARYDDIAETH

Gwaith maes Blwyddyn 13

Gwnaeth daearyddwyr blwyddyn 13 fesur nodweddion yr afon Gwili ar y 15fed o Fedi.  Er iddi lawio daethom i ben yn saff ac yn syndod o sych.

 

Abl, Dawnus a Thalentog

Ar ddydd Gwener yr 2il o Hydref gwnaeth 17 disgybl o flwyddyn 11 fynychu gweithdy meistr oedd yn cael ei gynnal ar y cyd gyda prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn ysgol y Strade. Gwnaeth y disgyblion fwynhau'r profiad o fod mewn darlithoedd ieithoedd modern, gwyddoniaeth a dyniaethau.

 

Noson Agored  

 

 

 

 

TGAU 2017

 

Hoffwn longyfarch a diolch i ddisgyblion, rhieni a staff Ysgol Maes y Gwendraeth ar ganlyniadau TGAU eleni.  Mae’r canlyniadau’n adlewyrchiad o’r bartneriaeth agos rhwng yr ysgol a’r cartref, gwaith caled, dyfalbarhad ac ymroddiad pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer o ddisgyblion nôl i’r Chweched Dosbarth a dymunwn yn dda i’r disgyblion fydd yn cychwyn cyrsiau coleg neu'n dechrau ar yrfa ym myd gwaith,

 

I would like to congratulate and thank the pupils, parents and staff of Ysgol Maes y Gwendraeth on the school’s GCSE results. They reflect the excellent partnership between all stakeholders, their hard work, perseverance and commitment.  We look forward to welcoming a number of our students back to the Sixth Form and wish every success to those that will be embarking on a college course or a new career in the work place.

 

Ymysg y disgyblion a gafodd lwyddiant arbennig mae / Some of the highest achievers include:

 

 

Mali Hire                    -           10A*, 2A, 1B, 1 Clod/Pass                                      Penygroes

William Thurtle         -           9A*, 4A, 1B, 1 Anrhydedd/Distinction                  Llandeilo

Rhys Jones               -           7A*, 5A, 1B, 1 Anrhydedd/Distinction                  Rhydaman

Ben Thomas                         -           6A*, 6A, 1C, 1 Anrhydedd/Distincion                   Llandybie

Dafydd Llywelyn      -           6A*, 7A, 1 Teilyngdod/Merit                                    Rhydaman

Elan Evans               -           5A*, 8A, 1 B, 1 Teilyngdod/Merit                            Pontyberem

Adele Evans                         -           4A*, 7A, 2B, 1 Anrhydedd/Distinction                  Llannon

Nicole Morgan          -           3A*, 9A, 1B, 1 Teilyngdod/Merit                             Bancffosfelen

Mali Weston              -           3A*, 8A, 2B, 1 Clod/Pass                                        Llannon