Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Gwerthoedd yr Ysgol

I gynnal safonau disgyblaeth uchel, rydym yn annog disgyblion i feithrin agwedd gadarnhaol a pharchus. Mae'r rhain yn cael eu hadlewyrchu a'u cefnogi trwy ein gwerthoedd cytûn. 

Mae gan yr ysgol 3 phrif werth sef;

- Parod i ddysgu

- Diogel i ddysgu

- Parch at ddysgu

Fel gwraidd i bob gwerth mae Cymreictod.

Disgwylir i bawb sydd yn rhan o gymuned yr ysgol i barchu, siarad a dathlu'r iaith Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd ysgol.

Mae'r gwerthoedd yn glir, yn syml ac yn rhwydd i ddisgyblion i ddeall.

Rydym fel cymuned ysgol yn ceisio gwreiddio'r gwerthoedd i bob agwedd o fywyd ysgol. Maen nhw'n weledol ym mhob ystafell ddosbarth ac o gwmpas campws yr ysgol.

Wrth edrych yn fanylach ar y gwerthoedd mae yna amryw o eirfa sydd yn cyfateb â bob gwerth.

 

 

 

Parod i ddysgu

Disgwylir i ddisgyblion fod yn uchelgeisiol, cydweithio ag eraill, dangos gwytnwch, positifrwydd a chymhelliant. 

Dylid cydymffurfio â'r rheolau gwisg ysgol a bod yn bresennol ac yn brydlon i'r ysgol ac i wersi.

Dysgwylir i ddisgyblion ddod â'r adnoddau cywir i'r ysgol bob dydd.

Diogel i ddysgu

Anogir disgyblion i ddangos caredigrwydd a chyfeillgarwch at eraill gan ddilyn ein polisi gwrth-fwlio. 

Dysgwylir i bawb gymryd cyfrifoldeb dros eu hun a thrwy ofalu am eraill.

 

 

 

 

Parch at ddysgu

Disgwylir i ddisgyblion ddangos cydweithrediad a chwrteisi wrth gael eu hannog i adeiladu disgwyliadau uchel er mwyn cyflawni eu botensial llawn.

 

 

 

 

 

 

  

 

Mae ein hymddygiad ni’n effeithio ar bawb a phopeth.
Gall athro ddim addysgu a gall disgybl ddim dysgu mewn dosbarth pan fod lleiafrif yn ymddwyn yn sarhaus a heb barch.
Mae ymddygiad ein disgyblion heddiw yn dylanwadu ar eu yfory.